Spreukenarchief

Spreuken die tot nu toe gepubliceerd zijn op deze website:

De almacht van God is bedoeld als hut om in te schuilen en niet als stok om mee te slaan...

Je kunt niet dieper vallen dan de grond onder je voeten...

Met eeuwigheid wordt de kwaliteit van het leven bedoeld en niet de lengte van dagen...

Praten over God is niets anders dan praten over jouw beeld van God:  het zegt net zoveel over jezelf als over God...

Bidden is ook een manier om met jezelf in gesprek te gaan...

Een echte ontmoeting is een ontdekking en geen constructie. Dat geldt ook voor de ontmoeting met God…

Je moet de laatste druppel niet de schuld geven, wanneer de emmer overloopt...

Levensvragen kunnen alleen beantwoord worden door degene die ze heeft...

Mensen kunnen alleen over je heen walsen als je op de grond blijft liggen...

Het onderscheid tussen geloven en niet geloven zit niet in het ‘vallen’, maar in het ‘opstaan’...

Als je met je gezicht naar het verleden staat, sta je met je rug naar de toekomst... (oude Latijnse spreuk)

Met het zoeken naar een antwoord op de schuldvraag wordt geen enkel conflict opgelost...

Met stenen kun je een muur bouwen, maar ook een weg plaveien...

Als er geen verhalen meer verteld worden, blijven de feiten bestaan, maar verdwijnt de betekenis ervan...

God heeft ons niet op de wereld gezet voor later, maar voor nu...

Vrijheid betekent, dat je je eigen keuzes kunt maken en dus ook zelf daarvoor de verantwoordelijkheid moet nemen...

Tussen het laten aftakelen en het afronden van een eindig leven ligt een wereld van verschil…

Je hebt maar één portie energie. Gebruik het liever voor iets positiefs dan voor iets negatiefs. Op is op…

Veel toekomstverwachtingen worden gevoed door negatieve ervaringen van het verleden en door de angsten in het heden. Dat geldt ook voor het geloof…

Vaak heb je aan een half woord genoeg om iemand helemaal verkeerd te verstaan…

In principe heeft ieder mens gelijk, vanuit zijn kant bekeken. Het is de moeite waard om ook eens op de plek van een ander te gaan staan…

Het wonderkarakter van bepaalde bijbelverhalen zit hem niet in de feiten, maar in de betekenis die er aan gegeven wordt…

Hoe stelliger iemand zijn uitspraak doet, hoe meer hij ook bezig is zichzelf te overtuigen…

Een dogma zegt meer over de onzekerheden dan over de zekerheden van het geloof…

Ons oordeel over anderen is gebaseerd op wat wij weten en op wat wij daarbij bedenken. Dat geldt ook voor onze gedachten over God...

Als iemand iets tegen je zegt, luister dan niet alleen naar wat hij over jou zegt, maar ook naar wat hij over zichzelf zegt...

De ‘Waarom- vraag’ heeft meer betrekking op het feit, dat mijn denksysteem niet meer klopt, dan op het handelen van God zelf...

'Gelijk willen hebben zegt meer over de persoon dan over het onderwerp...'

'Als je Gods Woord serieus neemt, sla je er nooit iemand mee om de oren...'

'Om iemand te begrijpen, hoef je het nog niet met hem eens te zijn. Het is een manier waarop je hem in zijn waarde kunt laten, waardoor je zelf ook in je waarde kunt blijven...'

Met geweld kun je geen vrede stichten:
'er is geen weg naar vrede, vrede is de weg...'     (Mahatma Gandhi)

'een ruzie begint meestal met de mond en eindigt als je elkaar weer in de ogen durft te kijken...'

'het grootste rekenprobleem bij mensen zit hem niet in het vermenigvuldigen maar in het delen van wat je hebt...'

'Momenten van eeuwigheid zijn niet te vinden in een vage verte, maar in overstijgende ervaringen in het concrete hier en nu van het leven...'

'Voor het zeilen is de wind belangrijker dan de grootte van je boot, voor het leven is de geest belangrijker dan de omstandigheden waarin je verkeert...'

'niet in je snelheid of in je kracht, maar in je richting laat je zien welke weg je gaat...'

'struikelblokken in het leven kunnen worden tot opstapjes, wanneer je er aandacht aan geeft en er niet voor wegloopt...'

'Bij elke keuze die je doet is het de moeite waard om jezelf de vraag te stellen, wie er beter van wordt: jijzelf of de ander...!'

'Gevoelens kun je plat praten, en daarmee soms tot zwijgen brengen, maar het is een illusie om te denken, dat je ze zo kunt veranderen...!'

'Jij hebt recht van spreken, als het gaat om de vraag wat jij gezegd hebt, een ander heeft dat recht als het gaat om de vraag wat hij gehoord heeft...'

'regels worden spelregels, als je 'het spel' graag wilt spelen, ze worden tot strafregels als je 'het spel' tegen je zin moet spelen...' Dat geldt ook voor de 10 geboden...!

'Vergeving heeft geen gevolgen voor je verleden, wel voor je toekomst…'

‘Pijn en verdriet voel je alleen bij dingen en mensen, die voor jou van waarde zijn. Dat besef kan helpen om ermee te kunnen leven…’

‘Iemand loslaten betekent niet, dat het je niets meer kan schelen, maar dat je weet, dat je het niet voor iemand anders kunt invullen…’

‘Als je iemand de waarheid zegt, zeg je ook - zonder woorden - dat jij de waarheid in pacht hebt...!’

‘"Zie de mens" is een uitnodiging om in het verhaal van Jezus je eigen verhaal onder ogen te komen...!’

'de dingen zijn zoals ze zijn! Je kunt je er er bij neer leggen, of er zelfs dood aan gaan, maar je kunt er ook uit opstaan...!'

'praten over God kan nooit in conflict zijn met wat je zintuigen waarnemen'

'de grootste fout die er in een ruzie gemaakt kan worden, is om te proberen gevoelens met argumenten te verdedigen of ter verantwoording te roepen...!'

'Je kunt door omstandigheden of door mensen slachtoffer worden, maar of je slachtoffer blijft is een kwestie van eigen keuze…'

'vanuit het Koninkrijk van God bekeken, zouden mensen zich niet als onderdanen moeten gedragen maar als erfgenamen...'

'je bent pas echt bevrijd als je anderen ook de kans geeft bevrijd te worden...'

'sommige kerkgangers zijn als een boer die aan het melken is met alleen maar een zeef onder de uiers: ze vangen slechts op wat hen niet zint...!

'levenswijsheid heeft meer met 'schade en schande'te maken, waar men iets mee doet, dan met het aannemen van eeuwenoude waarheden...!'

'als je eenmaal je beide ogen open hebt kun je het zien niet meer tegen houden...'

'Het geloof is niet bedoeld als pakketje om onbeschadigd doorgegeven te worden, of als jasje om te dragen, maar als voedsel voor onderweg...'

'de vreemdeling bepaalt ons bij hoe wij in het leven staan: geworteld in de aarde of als mede-pelgrim onderweg...'

'in de stilte kom je de geluiden van jezelf tegen...'

'Het geloof wordt vaak in hoofdletters beleden, maar in kleine lettertjes beleefd en geleefd...'

'het verwerken van een diep ingrijpende gebeurtenis is een persoonlijke zaak, waarbij de regie bij niemand anders dan de betrokkene kan liggen...'

'echt luisteren naar iemand is een vorm van liefhebben: iemand liefdevolle aandacht schenken. En dat is niet vanzelfsprekend...!'

'oorlog voeren onder het mom van vrede stichten: het gaat altijd om de macht en om de illusie, dat het resultaat vrede zal zijn...!'

'gebedsverhoring vindt niet plaats in de vorm van dat je krijgt wat je vraagt, maar in de ervaring dat je 'gehoord' wordt in het gesprek met God...!'

'Als je over God spreekt, gebeurt dat in een andere taal dan wanneer je met God spreekt...!'

'Als je het leven beschouwt als een geschenk van God, zou het  eigenlijk zo moeten zijn, dat je het Hem ook in dankbaarheid weer kunt aanbieden...!'

'Als je vindt, dat levensverkortende zorg een ingrijpen betekent in Gods handelen, zul je ook moeten nadenken over levensverlengende maatregelen...!'

'verander de regels van een spel alleen als het spel daardoor beter gespeeld kan worden, niet als het slechts dient om meer spelers te verwerven...!'

'als je van iemand afscheid neemt, word je bepaald bij het verhaal, dat je van iemand meeneemt in het leven...!'

'met de mantel der liefde wordt iemand eerder gekleineerd dan in zijn waarde gelaten...!'

'iets of iemand loslaten lukt alleen als je het of hem ook echt kunt vastpakken...!'

 

 

'De bijbelse liefde is niet bedoeld als een alles bedenkende mantel, maar eerder als een uitgestoken hand om op je eigen benen te staan...'

'God is niet vooruit te berekenen of te plannen, wel vermoedenderwijs terug te lezen in de Bijbelse verhalen en in je eigen ervaringen...!'

'Iemand volgen is iets anders dan iemand imiteren of in alles proberen na te doen...!

'wat er gebeurt met het gevoel van eigen waardigheid is bepalend voor het al dan niet slagen van elk gesprek...!'

'iedereen leest de Bijbel met de bril van zijn leven. Discussie over bijbelteksten wordt pas vruchtbaar als het ook over het leven gaat...!'

'het "nee" van een (klein) kind tegen een volwassene zou eerder beschouwd moeten worden als een "ja" tegen zichzelf, dan als een ondermijning van het gezag van de ander...!'

'Het "hij en hem" van de ander verandert alleen in een "jij en jou", wanneer er een echte ontmoeting plaats vindt...'

'Het volgen van Jezus vindt niet plaats door met vlaggetjes te zwaaien langs de weg die Hij gaat, eerder door je bewust te zijn van de weg die jij zelf gaat in het licht van Zijn verhaal...!'

'bij het dienen (van God) speelt het aspect van verdienen vaak een grotere rol dan je denkt...!'

'Net als bij het voetballen is het in het leven vaak gemakkelijker op de man te spelen en dan op de bal. Maar ook dan is 'het spel' uit beeld...!'

'Als íemand jou met een pijl getroffen heeft, is het vaak gemakkelijker om een pijl terug te schieten dan om hem je wond te laten zien...!'

'Opstaan krijgt alleen betekenis, wanneer je je bewust bent, dat je gevallen bent...!'

'Het onderscheid tussen het gesprek over 'vrijheid van' en  'vrijheid tot' heeft te maken met de aandacht voor het gevoel van verantwoordelijkheid...!'

'Nostalgie of perspectief: het onderscheid tussen dromen over wat er niet meer is en dromen over wat er wel aanwezig is...!'

'Een gesprek heeft meer kans van slagen, wanneer je de mening van de ander waardeert en verkent, dan wanneer je die bestrijdt...!'

'Kijk op de grond en niet in de lucht is niet alleen een goed advies bij het Hemelvaart gebeuren van Jezus, maar ook voor het dagelijkse leven...!'

'Ieder mens hoort en ziet alles door de bril van zijn eigen ervaringen. Dat geldt ook voor wat hij ervaart in het geloof...!'

'van mensen, die je het ergste irrriteren, kun je vaak het meeste over je zelf leren, als je dat wilt...'

'de neiging om op de man te spelen en niet op de bal, komt niet alleen bij het voetballen voor, maar ook in het leven zelf, en zelfs in het geloof...!'

'wanneer je geen energie meer nogig hebt om zelf te overleven, komt er energie vrij om te besteden aan het leven van een ander...'

'de vraag naar het waarom van een gebeurtenis heeft meer betekenis als uiting van onmacht dan als het zoeken naar een antwoord...'

'vertrouwen komt te voet, maar verdwijnt te paard...!'

'bij levensvragen gaat het eerder om het persoonlijke leven zelf dan om de algemene antwoorden...!'

'bij geloofsvragen gaat het eerder om het persoonlijke (geloofs)leven zelf dan om algemene antwoorden..!' 

'Een Bijbeltekst is niet bedoeld als stok om mee te slaan, maar als een staf om mee op weg te gaan...'

'afscheid nemen betekent mensen laten blijven op de plaats en de tijd, die bij hen horen en niet bij jou...!'

'afscheid nemen betekent ook, dat iemand afscheid van jou zou moeten kunnen nemen...!'

afscheid nemen betekent: zintuiglijke waarneming in het heden wordt tot een verhaal voor jouw toekomst

'afscheid nemen is: voorzichtig het verhaal los (s)pellen van de zintuigelijke werkelijkheid, om de ander op een waardevolle manier mee te kunnen nemen in het leven...!'

'muren laten eerder
angsten zien, dan zekerheden...!'

'Geloven is een manier van kijken, maar dan vanuit een gevoel van vertrouwen...'

'Als je verder wilt kijken dan je neus lang is, moet je ook naar je zelf kunnen en durven kijken...'

'Wat je verwacht van een ander heeft vaak eerder te maken met tekorten van jezelf, dan met iets dat de ander te bieden heeft...'

'het onderscheid tussen los laten en loslaten zit hem niet zozeer in de feiten maar in het vertrouwen dat al dan niet aanwezig is...'

'het tekenen van cartoons kun je zien als het schudden aan een boom, op zoek naar stevigheid en... los gebladerte!'

'als het om het geloof gaat vinden mensen elkaar eerder via de vragen dan via de antwoorden...!'

'het is vaak gemakkelijker om terug te schieten dan om je wond laten zien...!'

'communicatie begint veel eerder dan je denkt: voordat je ook maar één woord gezegd hebt, heeft de ander al heel wat woorden gehoord of gedacht...!'

'wie een ander verdedigt, verdedigt meestal ook zichzelf...!'

'Het onderscheid tussen pijn en lijden zit hem niet in de hevigheid van de pijn maar in de zingeving ervan...!'

'soms is het gemakkelijker je ergens tegen af te zetten dan je ergens voor in te zetten...!'

'de beste manier om de betekenis van een symbool om zeep te helpen is er een dogma van te maken...!'

'in het spreken over God is vaak meer te zien van de verlangens en behoeftes van de mens dan van de zekerheid van Gods aanwezigheid...'

'het onderscheid tussen herdenken en gedenken zit hem in de blijvende betekenis, die iets of iemand voor ons leven heeft...'

'het geloof in een spoedige wederkomst wordt vaak gevoed door negatieve ervaringen in het leven van nu...'

'het wonder van Pinksteren is niet, dat we dezelfde taal spreken, maar dat we elkaars taal verstaan...!'

'Achter de hoofdletters van de zekerheden verschuilen zich vaak de kleine lettertjes van de frustraties, de angsten en de wensen van het gewone leven...!'

'het beeld van levend water voor het geloof: de inhoud blijft hetz elfde, maar de vorm is afhankelijk van de ruimte waarin het opgevangen wordt...!'

'als je kinderen leert, dat bidden betekent, dat je God iets vraagt, en dat verhoring betekent dat je krijgt wat je vraagt, weet je nu al welke geloofsproblemen ze krijgen wanneer ze ouder worden...!'

'Het onderscheid tussen elkaar bekijken (cq. beoordelen) en elkaar zien (cq. ontmoeten) zit hem vaak in de wijze waarop men elkaar al dan niet in de ogen kijkt...!'

'het is de moeite waard om het onderscheid te verkennen tussen wat iemand vraagt en wat iemand nodig heeft. Dat geldt ook voor jezelf...!'

'Als iemand jou een verhaal vertelt, nodigt hij je als het ware uit een eindje mee te wandelen in zijn levenstuin, in het vertrouwen dat je met hem mee wil kijken...!'

'gelijkwaardigheid begint met het elkaar in de ogen (durven) kijken. Het wederzijds bekeken worden kan dan veranderen in het elkaar kunnen zien...!'

 'vooroordelen veranderen niet door argumenten en discussies, maar door persoonlijke ontmoetingen...!'  

'het gevoel van 'eigen waarde' ligt ten grondslag aan veel conflicten, niet alleen persoonlijk...'

'het verschil tussen het woord 'asielzoeker' en 'vluchteling' zit hem in de foto van een driejarig jongetje...!'

'bange mensen willen wel pasklare antwoorden, maar hebben eigenlijk behoefte aan een gevoel van veiligheid en geborgenheid...'

'bidden is net zoiets als iemand rechtstreeks in de ogen kijken, ook al heb je je ogen dicht...!'

'Bij een levensvraag hoort niet een antwoord, maar een manier om met die vraag om te gaan. De vraag blijft en gaat een leven mee...!'

'Een kerkelijk dogma is een poging om een geloofsbeleving vast te leggen en te controleren, ontdaan van emotie, plaats en tijd...'

'iemand in zijn waarde laten is niet hetzelfde als iemand in alles gelijk geven...!

'Je kunt meer leren over jezelf van iemand die jou irriteert dan van iemand die jou de hemel in prijst...!'

'Een gebod uit de bijbel mag nooit de uitwerking hebben dat het levens verwoest...!'

'wie zoet is krijgt lekkers', is een onverwoestbaar onchristelijk onderdeel van het geloof geworden, passend bij de mens en bij Sinterklaas...!'

'Het verschil tussen afwachten en verwachten zit hem niet in het wachten zelf, maar in het bevestigde vertrouwen, dat iemand heeft...!'

'onze viering van kerstfeest staat meer in het teken van de behoeften van de mens, dan van de vervulling van Gods beloften...!'

'het licht wint het van de duisternis, niet door kracht of door geweld maar door gewoon te schijnen...!'

 'we denken, dat een masker niet laat zien wie je werkelijk bent, maar ook het masker laat iets van je zien...!'

'alleen een echte ontmoeting zorgt ervoor dat een vreemdeling verandert in een medemens...!'

'Je kunt iets volhouden, wanneer je vol van iets bent, niet wanneer je  tegen beter weten in krampachtig probeert vast te houden aan iets, wat er niet is, ...!'

'Als iemand zich verdedigt, kun je ervan uitgaan, dat hij zich aangevallen voelt, door een ander maar misschien ook wel door zichzelf...!'

'met 'jezelf verloochenen' wordt niet bedoeld jezelf 'weg te cijferen', maar juist om je, met jezelf, in te zetten voor de ander...!'

'een bijbelgetrouwe fundamentalist zou je kunnen vergelijken met de man, die zijn talent in de grond verborg om het onveranderd te bewaren...!'

'als je je afwendt van het kwetsbare van een ander mens, zul je dat van jezelf ook nooit onder ogen kunnen zien...!'

'als je iets voor iemands bestwil doet, doe je het meestal ook voor dat van je zelf...!'

'het verhaal van de opstanding heeft meer betekenis voor je levenshouding dan voor de feiten van je leven na de dood...!'

'Er is een onderscheid te maken tussen wat iemand vraagt van jou en wat hij van je nodig heeft...!'

'wanneer je angst niet onder ogen durft te komen, kan hij je in de rug aanvallen...!'

'wanneer iemand, die ons dierbaar is, ons verlaat hangt het af van ons eigen verhaal of we blijven steken in "was hij er nog maar" of dat we kracht putten uit "fijn dat we hem hebben meegemaakt"...!'

'voor wie in de Geest gelooft, is het proces belangrijker dan het product en de richting belangrijker dan de snelheid...!'

'voor wie een eerste stap in een goede richting wat te groot lijkt: je zou hem misschien kunnen opdelen in twee kleinere stapjes...!'

'het helpt soms, als je iemand die zich in stelligheden over geloof of leven uitdrukt, in gedachten aanvult met de woorden: "tenminste, dat zou ik graag willen...!"'

Bij emoties hoort een verhaal, passen bij een bepaalde plaats en tijd. Bij argumenten hoort logica, los van plaats en tijd. Als je ze door elkaar haalt gaat het fout.

'Het geloof lijkt een beetje op het weer: het heeft geen invloed op de feiten van het leven, maar wel op de manier waarop we tegen die feiten aankijken...!'

'Soms heeft "thuiskomen" meer betekenis in een ontspannen vakantieperiode dan in het weer moeten oppakken van je gewone bestaan...!'

'Er zijn geen doodlopende wegen in het leven, behalve wanneer iemand stopt met lopen...!'

'Alleen wanneer je je eigen brokken onder ogen kunt zien, kun je erop staan, anders worden het struikelblokken of valkuilen...!'

'Alles wat je bedenkt over de hemel heeft meer betekenis voor je leven dan voor je dood...!'

'wil je veel conflicten voorkomen, neem dan tijd voor het uitwisselen en afstemmen van wederzijdse verwachtingen...!'

'het gaat in het leven niet om wat je verdient, maar om wat je waard bent...!'

'terug schieten is vaak gemakkelijker dan laten zien dat je geraakt bent...!'

Als het visioen verdwijnt verWildert het volk...!

'iemand proberen te begrijpen levert veel meer op dan iemand gelijk geven...!'

'het verschil tussen afwachten en verwachten zit hem in het vertrouwen, dat je hebt in wat er komt...'

'Kerstfeest 2016: de geboorte van een kind als beeld voor het zichtbaar kunnen worden van liefde die in elk mens in de kiem aanwezig is...!'

'los laten en/of vast houden: dat is de kwestie van het leven...!'

'los laten: dat vraagt vertrouwen, dat de ander het redt zonder dat jij hem hoeft vast te houden...!'

'los laten: dat vraagt ook vertrouwen, dat je het zelf redt zonder dat jij de ander hoeft vast te houden...!'

'zelfs in situaties van afhankelijkheid kun je de regie over je eigen leven voeren. Jij kunt bepalen van wie je afhankelijk bent en wat voor hulp of ondersteuning je nodig hebt...!'

'wat je bedenkt over de ander heeft vaak meer te maken met wat je zelf belangrijk vindt, dan wat die ander misschien te zeggen heeft'

'proteststemmers herkennen zich eerder in elkaars 'nee' dan in elkaars 'ja'...!'

'liefde die zichzelf niet zoekt is meestal ver te zoeken bij de verkiezingen: zowel bij de politici als bij de stemmers...!'

'het is meestal gemakkelijker een brug te vinden naar elkaar via de vragen dan via de antwoorden...!'

'achter boosheid zit heel vaak een gevoel van machteloosheid en verdriet, dat dan niet geuit kan worden, omdat dat zo kwetsbaar is...!'

'nieuw leven geeft meer betekenis aan het leven op aarde dan aan het leven na de dood...!'

'op de plaats, waar brokken van het leven gedeeld kunnen worden, kunnen ze ook geheeld worden...!'

'vrijheid van meningsuiting betekent, dat je de verantwoordelijkheid voor je mening niet (meer) op een ander kunt afschuiven...!'

'het verleden gaat met ons mee, niet in de vorm van onveranderbare feiten, wel in de vorm van verhalen, die telkens weer opnieuw verteld kunnen worden...!'

'het wonder van Pinksteren zit hem niet in het spreken van een wonderbare taal, maar in het overstijgende verstaan van het verhaal van God in mensentaal ...!'

'met vertrouwen is het net als met ijs, dat groeit: het is kwetsbaar en het duurt even voordat het sterk genoeg is om je te dragen ...!'

'goed luisteren naar een ander betekent, dat je de ander de regie geeft over zijn verhaal, en dat je niet probeert de ander in jouw verhaal te plaatsen...!'

'wie zijn geloof verdedigt op een hoge berg, kan er zelf vaak weinig mee op de begane grond...!'

'bij de opvattingen van veel mensen zou je kunnen denken: 'de mens schiep God naar zijn beeld en zijn gelijkenis...!'

'als iemand zegt: "ik heb het aanvaard", bedoelt hij heel vaak "ik berust erin", maar wil hij graag zijn eigen waardigheid behouden...!'

'gevoelens zijn als vlinders: bekijk ze goed, maar probeer ze niet te grijpen. Anders gaan ze kapot...!'

'geloven is ontdekken dat alles, af en toe, net een spelletje is, waar je zelf van bovenaf naar mag kijken...!'

'veel mensen komen zichzelf geregeld tegen, maar doen net alsof ze dat niet hebben gezien...!'

'je kunt alleen maar goed naar een ander luisteren, als je tegelijk ook heel goed naar jezelf kunt luisteren...!'

'als iemand de 'waarom-vraag' stelt, na een ingrijpende ervaring is dat meestal eerder een uiting van emotie, dan een rationele vraag naar uitleg of verklaring...!'

'ons persoonlijk advies aan een ander wordt vaak belemmerd door een eigen (onbewuste) behoefte aan waardering...!'

'in een Bijbeltekst zie je vaak meer (dan je denkt) van jezelf dan van God...!'

de les van de herfst:
'geloven is: ontdekken, dat van afgebroken takjes en rotte bladeren nog iets moois te maken is...!'

'al ons spreken over BOVEN is gevuld met ons BENEDEN...!'
(vrij naar Harry Kuitert) 

'als je zegt, dat je er met je verstand niet bij kunt, zit je er met je gevoel meestal midden in...!'

'de warmte van een rode roos is afhankelijk van het hart dat kijkt...!'

'geloven is:
ontdekken, dat alles buiten je naam teer en kwetsbaar is...!'

''God bestaat' heeft meer de betekenis van 'liefde bestaat' dan van 'deze tafel' bestaat...!'

'De reactie van mensen op iemands woorden wordt vaak meer bepaald door het beeld, dat ze van hem hebben, dan door wat er op dat moment wordt gezegd...!'

'hoe donkerder het is, des te kleiner licht heb je nodig om iets te kunnen zien. Maar dan moet je wel je ogen open hebben...!'

'er is geen (wapen)weg naar vrede, liefde is de weg...!'

'het antwoord op de feiten van het leven is niet te vinden in argumenten van het verstand, maar in het gevoel van het hart...!'

'je kunt het meeste leren over jezelf, wanneer je je irritaties over anderen durft te verkennen...!'

'eigenlijk ben je altijd wel jezelf, ook al gedraag je je niet zoals je wel zou willen...!'

'Er wordt meestal meer eigen gedachten in Bijbelteksten gestopt, dan dat er uit de tekst zelf gehaald kan worden...!

'verhalen, die mensen vertellen over gebeurtenissen in hun leven bevatten meer elementen van beleving en zingeving dan de van exacte feiten.
Dat geldt ook voor de verhalen in de Bijbel...'

'de waarheid van een verhaal hangt niet af van het vertrouwen in de persoon van de verteller, het geloof in het verhaal hangt daar wél van af...!'

'voor de rechtvaardiging van de slavernij werden Bijbelteksten gebruikt, voor de afschaffing ervan ook! Dat moet je toch aan het denken zetten...!'

'voor de veroordeling van homoseksualiteit werden/worden Bijbelteksten gebruikt. Voor de acceptatie ervan ook!
Dat moet je toch aan het denken zetten...!'

'voor de verdediging van het kapitalistisch systeem zijn bijbelteksten gebruikt, voor de bestrijding ervan ook!
Dat moet je toch aan het denken zetten...!'

verkiezingen: 'wie zwijgt stemt toe...!'

'het onderscheid in draaglijk en ondraaglijk lijden heeft alles te maken met de aan- of afwezigheid van zin en betekenis...!'

'het is altijd de moeite waard om na te gaan, hoe je iemand in zijn of haar eigen waarde kunt laten, zonder het per se met hem of haar eens te hoeven zijn...!'

'wie te veel of te lang omhoog kijkt loopt de kans op een stijve nek...!'

'spreken over de Heilige Geest kan net zo concreet, maar ook net zo zweverig zijn als het spreken over de liefde...!'

'iemand doodzwijgen is vaak gemakkelijker dan hem tot leven wekken door hem een plek te geven in jouw verhaal...!'

'praten over moeilijkheden met het geloof is vaak een verkapte manier om over moeilijkheden met het leven te praten...!'

'echte blijdschap is vaak een oorzaak voor echt verdriet...!'

'de waarde van echte blijdschap komt vaak pas aan het licht bij echt verdriet...!'

'de waarde van een verhaal hangt niet af van de feiten, maar van het vertrouwen dat je hebt in de verteller ervan...!'

'wat we proberen vast te houden staat ons vertrouwen in de weg...!'

'het is gemakkelijker om woorden te wegen op je eigen weegschaal, dan die van de ander...!'

'Een gevoel, dat iemand heeft vraagt er uiteindelijk niet om gelijk te krijgen, maar om gezien te worden...!'

''tolerantie' lijkt een mooi woord, maar het verbergt een negatieve lading zonder enige neiging tot ontmoeting en begrip ...!'

'Het werkt blikverruimend als je gevoelens en meningen aftast en verkent,
 
'regels worden spelregels, als je 'het spel' graag wilt spelen, ze worden tot strafregels als je 'het spel' tegen je zin moet spelen...!'het werkt blikvernauwend als je alleen maar standpunten verdedigt ...!'

'je zult nooit een regenboog kunnen zien, wanneer je alleen maar naar beneden kijkt!'  

'honderd argumenten van het verstand wegen niet op tegen één korreltje gevoel...!'

'Hoe voorkom je dat een druppel uitdroogt? Door hem deel te laten uitmaken van de zee...!' (boeddhistische uitspraak)

Nashville:
'opvattingen over Gods wil zijn in de eerste plaats opvattingen van mensen. Laat God daar dan buiten...!'

'je onderbuik gevoel (je eerste reactie op wat je overkomt) zegt meer over jezelf dan over het gebeuren...!'

'elk oordeel, dat plaats vindt voor het Laatste Oordeel is een vooroordeel...!'

'Liefde die zichzelf niet zoekt is meestal ver te zoeken in verkiezingstijd, zowel bij de politici als bij de kiezers...!

'Bij ruzies gaat het uiteindelijk niet om wat er precies gezegd wordt, maar om wat er gehoord en gevoeld wordt...!'

' Advent staat vaak meer in het teken van de behoeften van de mens, dan van de vervulling van Gods beloften...!'

 'Complottheoriën vinden hun kracht en hun betekenis in de angsten van mensen...!'

'achter menige woedeuitbarsting zit een traan die niet gezien wil worden...!'

'achter menige vloek zit een traan, die niet gezien wil worden...!'
'Wie de traan ziet hoort de vloek niet...!'

 

'Wie in de naam van God oorlog voert, misbruikt (= ontheiligt) Zijn naam...!'