Levensvragen

Inleiding.
Onder levensvragen zou je kunnen verstaan alle vragen, die in het leven op je af komen en waar je niet meteen een antwoord op weet. Het zijn vaak vragen naar aanleiding van een onverwachte diep-ingrijpende persoonlijke gebeurtenis. 'Onverwacht' betekent dat je er niet op bent voorbereid, en dat je niet meteen een antwoord paraat hebt. Het zijn ook vragen, die niet door een ander kunnen worden beantwoord.
Vaak kom je er achter, dat de vragen ook niet eens beantwoord kunnen of zelfs hoeven te worden, maar dat ze een betekenis blijven hebben in het leven. Dat ze steeds weer opnieuw aandacht vragen en dat je eerder moet leren er goed mee om te gaan, dan ze snel te beantwoorden.
De manier waarop je je bewust bent van de vragen en van alle aspecten, die een rol spelen bij die vragen bepalen de mate van het vertrouwen waarmee je in het leven staat.

Hieronder vind je een aantal artikelen, waarin alle mogelijke levensvragen verkend worden, om je te helpen je eigen vragen te herkennenn en te ordenen. Niet als antwoord, maar als gereedschap om er zelf  iets mee te kunnen doen.

Het kan gaan over verlieservaringen, (homo)seksualiteit, het levenseinde, het krijgen van een kind met een verstandelijke beperking, scheiding, enz.

In principe gaat het om ervaringen, die diep ingrijpend zijn, onverwacht en heel persoonlijk. Het geloof kan daarbij een rol spelen: soms de vraag versterkend, soms ook vertrouwenwekkend. Heel vaak zullen levensvragen en geloofsvragen doorelkaar heen spelen en is het moeilijk om daarin een onderscheid te maken.

We hopen, dat de artikelen stof bieden tot nadenken en vertrouwen geven om op een zodanige manier met je levensvragen om te gaan, dat ze geen negatieve rol in het leven hoeven te spelen.

Levensvragen, algemeen

levensvragen rondom mensen met een verstandelijke beperking    
wie kan in mijn schoenen staan.pdf

Specifieke levensvragen