Informatie over de gemeente ten behoeve van ANBI-registratie.

1. Baptisten gemeente Drachten 'Elim'
Uit de statuten:

Artikel 1
NAAM EN ZETEL
De gemeente draagt de naam Baptisten gemeente 'Elim' en is gevestigd te Drachten.

De gemeente is een kerkgenootschap.

De gemeente is aangesloten bij de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Artikel 2
GRONDSLAG
De gemeente aanvaardt de Bijbel, zijnde het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God, als haar grondslag voor geloof en leven.

Artikel 3
DOEL (opdracht)
De gemeente stelt zich ten doel:
haar leden op de bouwen in geloof, hoop en liefde om samen een veelkleurige levendige geloofsgemeenschap te zijn met het oog op de komst van het Koninkrijk van God.

het evangelie als blijde boodschap uit te dragen in woord en daad.

allen die het evangelie aanvaarden en Jezus Christus belijden als hun Heiland en Heer te dopen en samen met hen een gemeenschap van gelovigen te vormen.

in gehoorzaamheid aan God elkaar in liefde te dienen en te steunen op de weg van geloof en leven.

in de samenleving trachten, waar mogelijk ook met anderen, zichtbaar te maken hoe wij geloven dat God wil dat mensen met elkaar en met de schepping omgaan.

Zie verder » Wie zijn wij? onder de knop statuten

2. ANBI-registratie
De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

3. Contactgegevens Baptistengemeente Drachten 'Elim'.
Postadres van de gemeente: Secretariaat Elim, Stinswei 12a 9269 TE Veenwouden

Bezoekadres van de gemeente: Kerkgebouw Elim, Zuidkade 54, 9203 CN Drachten

Diensten: elke zondagmorgen om 10.00 uur.

Telefoonnummer secretariaat: 06 44912841

E-mailadres: secretariaat@elimdrachten.nl

Website: www.elimdrachten.nl

Fiscaal nummer: RSIN 001025120.

KvK nummer: 76453766 

4. Bestuurssamenstelling Baptistengemeente 'Elim'.
Het Dagelijks Bestuur (hierna: DB) is het uitvoerend orgaan van de gemeente, dat dienstbaar en besturend leiding geeft aan de gemeente als ook pastorale verantwoordelijkheid draagt.

Het DB bestaat op dit ogenblik heel praktisch uit 3 gekozen leden: voorzitter, secretaris/penningmeester, lid

Elk DB-lid is als portefeuillehouder verantwoordelijk voor een specifiek werkveld:

Portefeuillehouder werkveld Inhoudelijke zaken

Portefeuillehouder Financiën

Portefeuillehouder werkveld Organisatorische zaken

Het DB kan worden ondersteund door leden van de gemeente voor diverse taken. Ook kunnen commissies of werkgroepen worden ingesteld voor het uitvoeren van bepaalde taken.

5. Beleidsplan Baptistengemeente 'Elim' op hoofdlijnen
De Baptisten Gemeente 'Elim' wil een kerkelijke gemeente zijn, waarin iedereen zich welkom voelt. Welkom bij elkaar en welkom bij God. Met aandacht voor elkaar en open naar de wereld. Wij geloven niet in standaard antwoorden, wel in het serieus nemen van de geloofs- en levensvragen die er zijn. In het samen zoeken naar een spoor en een perspectief op basis van de Bijbelse boodschap. Daarin staat het verhaal van God en de persoon van Jezus Christus centraal.Wij willen een veelkleurige gemeente zijn, waarin ruimte is voor de verscheidenheid in de beleving van het geloof.

Wij willen betrokken zijn op wat er in de samenleving gebeurt, open voor nieuwe uitdagingen.

Onze kerkdiensten zijn laagdrempelig, gericht op het je thuis voelen bij elkaar en bij God, met ruimte voor eigen inbreng, via interactieve momenten. Iedereen is welkom!

Deze uitgangspunten vertalen zich in activiteiten, die verderop genoemd staan, waarbij vermeld dient te worden, dat Elim een kleine gemeente is, die voor het merendeel bestaat uit oudere leden.

Baptistengemeente 'Elim' maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.
De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf

En de link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

6. Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf

http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

Het werk van de leden van het DB geschiedt volledig onbezoldigd en op vrijwillige basis.

Zij kunnen wel een vergoeding krijgen voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermelden in haar statuten

Artikel 1
De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG
Artikel 2

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods,
zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in
gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het
Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als
hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL
Artikel 3
Het doel van de Unie is:
onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;

de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;

mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente
De Baptistengemeente 'Elim' maakt jaarlijks een jaarverslag (zie website) en doet tweemaandelijks verslag van haar activiteiten via 'nieuws van het DB' in het gemeenteblad 'de Schakel'.
De laatste uitgaven van het gemeenteblad 'de Schakel' kan via de volgende link worden ingezien: Schakel

Samengevat organiseert de Baptistengemeente 'Elim' de volgende activiteiten:

wekelijkse diensten op de zondagmorgen met maandelijkse viering van het Avondmaal.

maandelijks zijn er bijeenkomsten van de VCK (VrouwenContactKring) en van de JVV (Jeugd Van Vroeger).

Vier á vijf keer per jaar komt de gespreksbijeenkomst 'geloof en leven'bij elkaar

tenminste twee keer per jaar wordt een gemeentevergadering, waarvan één jaarvergadering, georganiseerd.

twee maal per jaar wordt een thema-bijeenkomst georganiseerd met aandacht voor vragen van geloof en leven

andere bijeenkomsten naar behoefte.

De gemeente heeft een eigen kerkgebouw met zaalruime voor vergaderingen en koffiedrinken na de dienst.

9. Financiële verantwoording

Baptisten Gemeente 'Elim' Drachten Financiële stukken boekjaar 2019/2020
Resultatenrekening 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020

Baten                               Begroting                Resultaat                Begroting
                                       
2019/2020               2019/2020              2020/2021

1. Collectes en giften              3.000                        3.118                       3.000

2. Vaste bijdragen                 16.000                      15.505                     15.000

3. Rente, overige inkomsten          0                              0                              0

4. Nadelig resultaat                 2.260                        1.215                       2.910
                                     _________              __________                  ________  

Totaal                                  21.260                     19.838                    20.910

 

Lasten                           

5. Zondagse diensten             4.400                        3.390                         4.000

6. Pastoraat                           4.000                        3.200                         3.000

7. Uniecontributie                   1.700                        1.750                         1.700

8. Giften en bijdragen                250                           126                            200

9. 1% Regeling                          210                           210                            210

10. Kosten secr. en penm.          200                           256                            200

11. Algemene onkosten             200                           149                            200

12. Bloemen en planten             900                           724                             900

13. Bankkosten en rente            200                           177                            200

14. Exploitatie gebouw             8.400                        9.156                         9.500

15. Overige                                800                           700                           800

16. Voordelig resultaat                    0                              0                                0
                                        ________               _________                  _________
Totaal                                 21.260                     19.838                       20.910

Beknopte toelichting op de financiën:
Het boekjaar loopt van 1 augustus – 31 juli van het volgende jaar.
Bovenstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in het vorige boekjaar en de voorgenomen bestedingen in het boekjaar, dat daarop volgt.

De Baptisten gemeente 'Elim' ondersteunt geen buitenlandse zendelingen op structurele basis. Alleen incidenteel zamelen we geld in voor buitenlandse projecten of activiteiten, meestal als er sprake is van een ramp ter plekke, meestal ook via het Noodfonds van de Unie.

Toelichting bij punt 15:
Onder 'overige' bevindt zich de financiële ruimte voor extra activiteiten: medewerking aan diensten, thema-avonden, geluidsapparatuur, bijzondere investeringen.